سایر خدمات قابل ارائه

در ادامه، برخی خدمات قابل ارائه توسط این شرکت آورده شده است. به دلیل پیچیدگی موضوعات، این خدمات به صورت موردی بوده و پس از بررسی اولیه و امکان ارائه خدمات، مذاکره خواهد شد:

مطالعاتی نوع 1


بررسی مسائل پیچیده (Complex) سازمانی و فراسازمانی با استفاده از مدل‎های مفهومی و مدل‌های کمّی


مشاوره مدیران ارشد سازمانی در مسیر تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان (Decision-Making)


تسهیل سیاست‌گذاری های خرد و کلان توسط مدل‌های سیستم‌های دینامیکی (System Dynamics) (با استفاده از نرم‌افزارهای …Vensim, Powersim, iThink and STELLA, Anylogic)


مطالعاتی نوع 2


برنامه‌ریزی راهبردی (Strategic Planning) و تدوین اسناد راهبردی سازمانی، صنعتی و ملی


سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی انرژی در سطوح ملی و محلی


برگزاری جلسات مشاوره درمورد تحقیقات علمی و آکادمیک با تمرکز بر تفکر سیستمی و متدولوژی سیستم های دینامیکی و مدلسازی عامل بنیان (agent based modeling)