راهکارهای قابل ارائه اینجا وارد شود

  1. شبیه سازی خط تولید
  2. عارضه یابی
  3. سیستم های مدیریت کیفیت (ایزو)
  4. برنامه ریزی استراتژیک
  5. طراحی چیدمان دستگاه ها
  6. برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
فهرست