شبیه سازی بازار و رفتار مصرف کنندگان.

در این خدمت، کارشناسان شرکت بر اساس اصول بازاریابی و داده های موجود در شرکت، بازار شرکت را با استفاده از نرم افزار ها کامپیوتری شبیه سازی کرده و خروجی را با وضعیت موجود مقایسه می کنند.

پس از انجام تست های لازم جهت شبیه سازی درست، نسبت به اجرای تغییرات لازم جهت بهبود و بهره وری سیستم فروش، اقدام خواهیم کرد.

این خدمت به کسب و کار کمک می کند تا با کمترین هزینه، بهترین گزینه را انتخاب کند. سپس برای اجرا اقدامات لازم را پیاده سازی کند.

نمونه زیر، یک شبیه سازی کلی از بازار است.

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

[فیلم شبیه سازی بازار]
فهرست