شبیه سازی بازار و رفتار مصرف کنندگان.

در این خدمت، کارشناسان شرکت بر اساس اصول بازاریابی و داده های موجود در شرکت، بازار شرکت را با استفاده از نرم افزار ها کامپیوتری شبیه سازی کرده و خروجی را با وضعیت موجود مقایسه می کنند.

پس از انجام تست های لازم جهت شبیه سازی درست، نسبت به اجرای تغییرات لازم جهت بهبود و بهره وری سیستم فروش، اقدام خواهیم کرد.

این خدمت به کسب و کار کمک می کند تا با کمترین هزینه، بهترین گزینه را انتخاب کند. سپس برای اجرا اقدامات لازم را پیاده سازی کند.

توصیه میشود این نوشته و این نوشته نیز مطالعه شود تا دیدگاهی مناسب به شما ارائه دهد.

نمونه زیر، یک شبیه سازی کلی از بازار است.

جهت مشاوره با ما تماس بگیرید.

[فیلم شبیه سازی بازار]