در راستای تکمیل مشاوره و پیاده سازی خدمات خود، آماده همکاری در اجرای پروژه های شما هستیم. خدمات ما برای مدیریت پروژه شما به صورت زیر است.

  • تدوین طرح اولیه
  • برنامه ریزی طرح
  • برآورد هزینه ها و زمان
  • مدیریت اجرایی پروژه