گلوگاه های تولید

گلوگاه‌ها (Bottleneck) نقاط ضعف و گره‌های مهم در فرآیندهای تولیدی هستند که باعث محدود شدن حجم تولید و افزایش زمان تولید محصول می‌شوند. شناسایی گلوگاه‌های تولیدی در یک سیستم تولید به منظور بهبود عملکرد و کارایی سیستم بسیار حائز اهمیت است.

تماس با ما


برای شناسایی گلوگاه‌های تولیدی، ابتدا فرآیند تولید را به صورت جامع و کامل بررسی کرده و مراحل مختلف آن را شناسایی می‌کنیم. سپس با استفاده از داده‌های تولیدی، میزان زمان واقعی تولید هر مرحله و ظرفیت تولیدی آنها محاسبه می‌شود. در این مرحله می‌توان با استفاده از نمودارهای گانت و شبکه‌ای، زمان‌بندی و ترتیب اجرای مراحل تولید را نمایش داد.

پس از محاسبه و شناسایی ظرفیت تولید هر مرحله، نیازمندی‌های بازار و میزان سفارشات مشتریان بررسی می‌شود تا بتوان بهترین ترکیبی از تولیدات در مدت زمان محدود شده را تعیین کرد. در این مرحله نیز، با استفاده از نمودارهای مختلف، میزان تولید و زمان اجرای مراحل مختلف به صورت دقیق تر محاسبه می‌شود.

با توجه به نتایج محاسباتی و شناسایی گلوگاه‌های تولیدی، می‌توان با اعمال تغییرات مناسب در فرآیندهای تولیدی و بهبود عملکرد ماشین‌آلات و تجهیزات، عملکرد و کارایی سیستم تولید را بهبود بخشید.

همچنین از راه های شناسایی گلوگاه ها، عارضه یابی می باشد. برای مطالعه عارضه یابی، به صفحه مربوطه مراجعه کنید.

 

Marketing