ارزش صادراتی کالا

ارزش صادراتی کالا موضوعی است که برای صادرات باید مورد توجه قرار بگیرد. زیرا کمتر از این قیمت اعلامی توسط گمرک کشور، امکان صادرات محصول امکان پذیر نخواهد بود.


در لینک زیر می توانید به آخرین فایل ارزش صادراتی کالاها دسترسی داشته باشید.نحوه بررسی تقاضای محصول در طرح توجیهی