مدیریت پروژه و پیمان

به منظور انجام طرح های جدید و توسعه ای شرکت در بخش های مختلف احداث خط جدید، محصول جدید، رسیدگی به اهداف شرکت و … نیاز به مدیریت به صورت نظام مند هست. بدین منظور متخصصین شرکت معین با بهره گیری از اصول مدیریت پروژه و نرم افزار های مربوطه نسبت به ارائه این خدمات می کنند.

شکست کار

ما بر اساس نیاز هر پروژه، زیر پروژه ها را به بخش های کوچک تر تقسیم می کنیم تا قابلیت اجرایی و سنجش داشته باشند. سپس هر بخش را زمان بندی و هزینه بندی می کنیم تا برای مدیریت عملیاتی آماده شود.

این بخش حساسیت ویژه ای دارد. چرا که «خشت اول» کار اینجاست.

مدیریت پروژه

پروژه را بر اساس زمان بندی انجام شده و هزینه های مشخص شده به صورت لحظه ای و آنلاین مدیریت می کنیم. در مواقع نیاز، هر بخش یا فرد یا عامل، میزان فعالیت (ساعت)، کارهای انجام شده و هزینه های مرتبط را به صورت آنلاین در پروژه ثبت می کند. هر اخطاری از تاخیر در پروژه به صورت پیام به عوامل درگیر ارسال می شود تا اقدامات لازم انجام شود.

مدیریت هزینه ها

هزینه های اجرایی، هزینه مواد خریداری شده، مصالح استفاده شده، هزینه عمومی کارکنان، حقوق دستمزد و بسیاری موارد دیگر به صورت لحظه ای در حسابداری مربوط به پروژه ثبت می شود و مدیران مربوطه به آن دسترسی دارند. حتی می توانند فاکتور های دوره ای را به صورت لحظه ای صادر کنند.

تماس با ما