گلوگاه های تولید

در شکل زیر یک نمونه از گلوگاه تولید را مشاهده می کنید (شکل افزوده شود)

نمونه گلوگاه خط تولید

برای شناسایی گلوگاه‌های تولیدی، ابتدا فرآیند تولید را به صورت جامع و کامل بررسی کرده و مراحل مختلف آن را شناسایی می‌کنیم. سپس با استفاده از داده‌های تولیدی، میزان زمان واقعی تولید هر مرحله و ظرفیت تولیدی آنها محاسبه می‌شود. در این مرحله می‌توان با استفاده از نمودارهای گانت و شبکه‌ای، زمان‌بندی و ترتیب اجرای مراحل تولید را نمایش داد.

پس از محاسبه و شناسایی ظرفیت تولید هر مرحله، نیازمندی‌های بازار و میزان سفارشات مشتریان بررسی می‌شود تا بتوان بهترین ترکیبی از تولیدات در مدت زمان محدود شده را تعیین کرد. در این مرحله نیز، با استفاده از نمودارهای مختلف، میزان تولید و زمان اجرای مراحل مختلف به صورت دقیق تر محاسبه می‌شود.

با توجه به نتایج محاسباتی و شناسایی گلوگاه‌های تولیدی، می‌توان با اعمال تغییرات مناسب در فرآیندهای تولیدی و بهبود عملکرد ماشین‌آلات و تجهیزات، عملکرد و کارایی سیستم تولید را بهبود بخشید.

همچنین از راه های شناسایی گلوگاه ها، عارضه یابی می باشد. برای مطالعه عارضه یابی، به صفحه مربوطه مراجعه کنید.