مربی گری یا کوچینگ OKR

هدف و نتیجه گرایی فقط با برنامه ریزی مناسب امکان پذیر است.
روشی نوین برای رسیدن به هدف سازمان و شرکت شما

تماس با ما

هدف و نتیجه گرایی فقط با برنامه ریزی مناسب امکان پذیر است.
روشی نوین برای رسیدن به هدف سازمان و شرکت شما


  • آیا در سازمان اهداف به طور شفاف تعریف شده اند؟
    • آیا سازمان چابکی و آمادگی لازم در مقابله با تغییرات را دارد؟
      • آیا سیستمی برای ارزیابی عملکرد تیمها در رسیدن به اهداف دارید؟
        • آیا سازمان تمرکز لازم برای رسیدن به اهداف مهم  و چشم انداز را دارد؟

راه حل ما برای این مشکلات و بهبود چشمگیر در سازمان بهره گیری از سیستم ارزیابی عملکرد  OKR  می باشد. 

فاز 1

تعیین پارامترهای استقرار

فاز 2

آموزش کارکنان

فاز 3

چرخه مربی گری 

فاز 3: چرخه مربی گری

آغاز
Your title

در ابتدا ماموریت و چشم انداز و استراتژی سازمان تایید یا توسعه داده می شود.


دو هفته قبل از شروع فصل اهداف سطح شرکت و نتایج کلیدی را برای بازه 1 ساله و 3 ماهه در راستای چشم انداز تعریف میکنیم. و به تمامی پرسنل ارائه می شود.

کوتاه مدت


برای هر هدف 3-5 نتیجه کلیدی (OKR) سه ماهه تنظیم می کنند و برای تیمها تعریف می شود.

نتایج کلیدی در سطح 70 درصد تعیین می شود.(نتایج کلیدی بسیار سخت ولی ممکن)

سپس همسویی  OKR بین تیم ها انجام میگیرد.

اعلام وضعیت

نتایج کلیدی یا OKR تیم ها در جلسه ای به همگان اعلام می شود. (Kick Off)

جلسات هفتگی برای پیگیری کارهای انجام یافته شکل میگیرد. (Check In)


با رسیدن به نتایج کلیدی هر فصل اهداف آن فصل محقق می گردد و این یعنی بهبود بسیار عالی در سازمان

بررسی نتایج

نتایج در انتهای فصل منتشر شده و اهداف بانگری می شوند این چرخه در فصل های بعدی ادامه تکرار می گردد.